Specjalizacje

Wieloletnie doświadczenie w  zakresie skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (w szczególności medycznych, powypadkowych). Dzięki profesjonalizmowi oraz długoletniej praktyce prawników Kancelarii, we współpracy z uznanymi rzeczoznawcami wielu specjalizacji Kancelaria potrafi sprawnie i rzetelnie wycenić szkody oraz skutecznie dochodzić roszczeń w imieniu Klienta.Profesjonalna reprezentacja interesów naszych Klientów na każdym etapie postępowania:

 • począwszy od prowadzenia negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym czy innym podmiotem odpowiedzialnym za szkodę, w celu uzyskania maksymalnie wysokiego odszkodowania,
 • poprzez występowanie w procesie karnym (mającym na celu doprowadzenie do uznania winy i stopnia winy sprawcy),
 • a następnie dochodzenie należnego odszkodowania przed Sądem w postępowaniu cywilnym.

Prowadzący specjalizację:

Sprawy o naruszenie dóbr osobistych człowieka, w szczególności jego zdrowia, wolności, czci, swobody sumienia, nazwiska, wizerunku, tajemnicy korespondencji, nietykalności mieszkania, twórczości naukowej, artystycznej i racjonalizatorskiej.Wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony dóbr osobistych, zarówno podmiotów instytucjonalnych, jak i osób fizycznych.

Skuteczna pomoc w uzyskaniu stosownych oświadczeń od sprawców naruszeń, jak również odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Kompleksowa obsługa w zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich osobistych i majątkowych, praw pokrewnych (w tym praw artystów wykonawców), praw wynikających z ochrony własności przemysłowej (w tym znaków towarowych) oraz ochrony know-how.

Prowadzący specjalizację:

Wszystkie zagadnienia cywilistyczne, procesy pomiędzy przedsiębiorcami i osobami fizycznymi (konsumentami), zagadnienia odnoszące się do własności, współwłasności, ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności, np. ustanowienie drogi koniecznej, zagadnienia związane z księgą wieczystą i hipoteką, w tym spory sądowe o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.Kancelaria świadczy usługi prawne, związane z:

 • tworzeniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów,
 • uzyskaniem roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów w obrocie cywilno-prawnym,
 • świadczeniem usług z zakresu zabezpieczania umów i wierzytelności, w szczególności poprzez:
  • karę umowną,
  • zadatek,
  • weksel,
  • poręczenie,
  • gwarancję,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie (ruchomości, nieruchomości),
  • hipotekę – wpis, wykreślenie,
  • przystąpienie do długu (kumulatywne),
  • uznanie długu,
  • przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
  • zastaw rejestrowy – wpisanie/wykreślenie (ruchomości, udziały, zbiór ruchomości i praw majątkowych), ustawowy/umowny,
  • depozyt notarialny,
  • poddanie się egzekucji w akcie notarialnym.
 • Zajmuje się podejmowaniem czynności na etapie postępowania egzekucyjnego/windykacją.

Prowadzący specjalizację:

Wieloletnie doświadczenie zarówno po stronie zamawiającego, w tym tworzenie SIWZ i wzorców umów, ocena ofert, po stronie oferentów, w tym aktywne występowanie w całym procesie ofertowym, jak i po stronie podmiotów kontrolujących prawidłowość procesu zamówienia publicznego, występowanie przed KIO – Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, do Prezesa Zamówień Publicznych.

Prowadzący specjalizację:

W zakresie prawa autorskiego Kancelaria świadczy następujące usługi:

 1. doradztwo w zakresie przepisów dotyczących praw autorskich,
 2. przygotowywanie umów dotyczących praw autorskich,
 3. opiniowanie umów dotyczących przenoszenia praw autorskich, udzielania licencji,
  korzystania z tych praw,
 4. reprezentacja w sprawach spornych związanych z naruszeniem praw autorskich,
 5. rejestracja znaku towarowego/patentu/wzoru użytkowego,
 6. prowadzenie postępowań przed UPRP.

Mając na uwadze kompleksowość działań Kancelarii, pomagamy twórcom w zakresie zabezpieczenia autorskich praw majątkowych, w tym przygotowujemy umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie, czy też umowy licencyjne. Przyglądamy się także umowom już zawartym i zmieniamy je pod kątem najlepszego zabezpieczenia interesów Naszych Klientów. Prowadzimy także postępowania w sprawach rejestracji znaków towarowych oraz uzyskania praw ochronnych na wzory użytkowe, patenty czy wynalazki. Kancelaria posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu umów związanych z szeroko pojętym przeniesieniem praw autorskich, skutecznym prowadzeniu cywilnych sporów sądowych dotyczących prawa autorskiego oraz prowadzeniu postępowań karnych, zarówno po stronie obrońcy jak i oskarżyciela. Kancelaria posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa prasowego, które zdobyła podczas prowadzonych procesów sądowych obejmujących prawo prasowe, żądania sprostowań i odszkodowań z największymi wydawcami prasy w kraju.

Pomoc prawną w tym zakresie świadczą:

Opiniowanie i doradzanie w zakresie zabezpieczania umów, m.in. przez wystawienie weksla, prowadzenie procesów w oparciu o prawo wekslowe, ocena ważności i skuteczności weksla.

 • Przygotowywanie, wypełnianie i realizowanie weksli własnych/trasowanych,
 • przygotowywanie, wypełnianie i realizowanie weksli in blanco,
 • sporządzanie deklaracji i porozumień wekslowych.

Prowadzący specjalizację:

Pomoc prawną na etapie nawiązywania stosunku pracy, poprzez sporządzanie projektów umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło. Doradzanie w zakresie rozwiązania stosunku pracy, również przy zwolnieniach grupowych. Uczestnictwo w procesie tworzenia i wdrażania wewnętrznych regulaminów, układów zbiorowych pracy. Doświadczenie w prowadzeniu spraw w przedmiocie dyskryminacji i mobbingu.

Prowadzący specjalizację:

Kompleksowe doradztwo prawne i inwestycyjne dotyczące rynku nieruchomości w Polsce. Wszechstronna pomoc przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz przy dokonywaniu na nich wszelkich przedsięwzięć gospodarczych lub biznesowych. Usługi Kancelarii obejmują wszelkie aspekty prawne obrotu nieruchomościami oraz dotyczą wszystkich stadiów planowanej inwestycji.

Prowadzący specjalizację:

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw, związanych z obroną osób fizycznych, występujących w roli oskarżonego czy też pokrzywdzonego. Kompleksowa pomoc prawną na każdym etapie postępowania, od chwili zatrzymania, poprzez etap postępowania przed Sądem I i II instancji. Kancelaria oferuje również pomoc na etapie postępowanie wykonawczego (warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności).

Prowadzący specjalizację:

Kancelaria oferuje także usługi w zakresie weryfikacji przetwarzania danych osobowych pod
kątem zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO”), w tym
weryfikacji polegającej na:

 1. sprawdzeniu stosowanych klauzul informacyjnych, zgód i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów RODO,
 2. zbadaniu stosowanych umów powierzenia,
 3. sprawdzeniu stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych
  osobowych;
 4. przygotowaniu dokumentów wykorzystywanych w relacjach z klientami, w tym weryfikacja języka stosowanego w komunikacji, ustalenie obszarów, które będą wymagały zmian pod kątem klauzul informacyjnych, zgód i polityk prywatności,

Nadto, Kancelaria dokona także na Państwa życzenie analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

 1. analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem przetwarzania danych;
 2. analizy ryzyka związanego z wpływem przetwarzania na prywatność.

Kancelaria specjalizuje się także w doradztwie przy opracowaniu procedur wewnętrznych w zakresie realizacji praw podmiotów danych w tym prawa do informacji, dostępu do danych, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania. Kancelaria zajmuje się m.in. przygotowaniem wzorów upoważnień, wzorów umów powierzenia i aneksów do umów powierzenia.

Pomoc prawną w tym zakresie świadczą: