• stała obsługa podmiotów gospodarczych, obejmująca szereg dziedzin prawa, której celem jest wsparcie zarządu w podejmowaniu decyzji w zakresie ich skutków prawnych, przewidywanie i unikanie niekorzystnych konsekwencji prawych, minimalizowanie liczby ewentualnych procesów poprzez opiniowanie, rekomendowanie optymalnych rozwiązań, wskazywanie rodzajów ryzyka, tworzenie nietypowych umów, itd.
  • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dużych procesów gospodarczych, skuteczne reprezentowanie interesów przedsiębiorców, doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, w tym z korporacjami zagranicznymi.

Wydziały Specjalizacji:

Wszystkie zagadnienia cywilistyczne, związane z działaniem podmiotów gospodarczych, prawo handlowe, procesy pomiędzy przedsiębiorcami.

Prowadzący specjalizację:

 

Wieloletnie doświadczenie zarówno po stronie zamawiającego, w tym tworzenie SIWZ i wzorców umów, ocena ofert, po stronie oferentów, w tym aktywne występowanie w całym procesie ofertowym, jak i po stronie podmiotów kontrolujących prawidłowość procesu zamówienia publicznego, występowanie przed KIO – Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, do Prezesa Zamówień Publicznych.

Prowadzący specjalizację:

 

Doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu  umów związanych z szeroko pojętym przeniesieniem praw autorskich, skutecznym prowadzeniu cywilnych sporów sądowych dotyczących prawa autorskiego oraz prowadzeniu postępowań karnych, zarówno po stronie obrońcy jak i oskarżyciela; wieloletnie doświadczenie w skutecznie przeprowadzonych procesach obejmujących prawo prasowe, żądania sprostowań i odszkodowań z największymi wydawcami prasy w kraju.

Pomoc prawną w tym zakresie świadczą:

 

Opiniowanie i doradzanie w zakresie zabezpieczania umów, m.in. przez wystawienie weksla, prowadzenie procesów w oparciu o prawo wekslowe, ocena ważności i skuteczności weksla.

Prowadzący specjalizację:

 

Wszelkie zagadnienia odnoszące się do własności, współwłasności, ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności, np. ustanowienie drogi koniecznej, zagadnienia związane z księgą wieczystą i hipoteką, w tym spory sądowe o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Pomoc prawną w tym zakresie świadczą:

 

Pomoc prawną na etapie nawiązywania stosunku pracy, poprzez opracowywanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło. Doradzanie w zakresie rozwiązania stosunku pracy, również przy zwolnieniach grupowych. Uczestnictwo w procesie tworzenia i wdrażania wewnętrznych regulaminów, układów zbiorowych pracy.

Prowadzący specjalizację:

 

Kompleksowe doradztwo prawne i inwestycyjne dotyczące rynku nieruchomości w Polsce. Wszechstronna pomoc przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz przy dokonywaniu na nich wszelkich przedsięwzięć gospodarczych.  Usługi Kancelarii obejmują wszelkie aspekty prawne obrotu nieruchomościami oraz dotyczą wszystkich stadiów planowanej inwestycji.

Pomoc prawną w tym zakresie świadczą:

 

Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego, w tym zagadnień korporacyjnych związanych z organizacją i funkcjonowaniem organów spółek – zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, dokonywania zmian statutów i umów spółek, umarzania, zastawiania i obrotu udziałami oraz akcjami, a także innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego. Udział w procesach połączeń, podziałów i innych form reorganizacji czy też restrukturyzacji. Kancelaria skutecznie prowadziła procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne dużych podmiotów.

Pomoc prawną w tym zakresie świadczą:

 

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw, związanych z obroną przedsiębiorców, występujących w roli oskarżonego czy też pokrzywdzonego. Kompleksowa pomoc prawna na każdym etapie postępowania: przygotowawczego i sądowego. Kancelaria oferuje również pomoc na etapie postępowanie wykonawczego (warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności).

Pomoc prawną w tym zakresie świadczą: