Klauzula informacyjna stanowiąca realizację obowiązku zawartego w art. 13  RODO.

 1. Administratorem Państwa danych będzie Adwokat Igor Frydrykiewicz, prowadzący Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Szczecinie, ul. Wyszyńskiego 14 (zw. dalej „Kancelarią”),
 2. Dane kontaktowe Administratora:
  adwokat@frydrykiewicz.pl
  Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin
  tel. 91-433-27-53
 3. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przez Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie RP.
 4. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, informacje przekazane radcy prawnemu lub adwokatowi niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia/rozwiązania umowy zawartej z Klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii, wynikających z przepisów prawa.
 6. Zgodnie z  postanowieniami RODO dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności: -radcom prawnym, adwokatom, aplikantom oraz specjalistom, świadczącym usługi na rzecz Klienta, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii, księgowo- finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.
 7. Od chwili podania Kancelarii danych osobowych, maja Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,a także cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba żeprzetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa imieniu.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Adwokaci korzystają z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta.