You are currently viewing Zgodnie z wyrokiem TSUE: To konsument decyduje, co jest dla niego korzystne: nieważność czy „odfrankowienie” kredytu!

Zgodnie z wyrokiem TSUE: To konsument decyduje, co jest dla niego korzystne: nieważność czy „odfrankowienie” kredytu!

W dniu 3 października 2019 r. zapadł długo oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „Frankowiczów”. To konsument decyduje, co jest dla niego korzystne: nieważność czy „odfrankowienie” kredytu !

Wprawdzie Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w ostatniej publikacji wskazywało  jedynie na „odfrankowienie”, a banki będą twierdzić, że wyrok TSUE z dnia 3.10.2019 r. dotyka tylko kredytów indeksowanych, nie mam wątpliwości, że wyrok ten ma charakter bardziej uniwersalny i daje możliwość całkowitego unieważnienia umów- zarówno indeksowanych, jak i denominowanych.

Trybunał w wyroku wskazał m.in., że:

  1. Skutki dla sytuacji konsumenta wynikające z unieważnienia umowy w całości należy oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, a z drugiej strony, do celów tej oceny decydująca jest wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie.
  2. Jeżeli sąd krajowy stwierdzi nieuczciwy charakter warunku umownego, to jest on zobowiązany do odstąpienia od stosowania go (wyjątek: gdy konsument wyraża dobrowolną i świadomą zgodę na przedmiotowy warunek).  W konsekwencji jeżeli konsument nie wyraża zgody lub nawet wyraźnie sprzeciwia się utrzymaniu nieuczciwych postanowień, wyjątek ten nie ma zastosowania.
  3. Istnieją wyraźne przeszkody do wypełnienia luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym.

Orzeczenie to potwierdza zasadność zgłaszanych przez Naszą Kancelarię roszczeń w imieniu „Frankowiczów” i z pewnością rozwieje wątpliwości wielu sędziów, co do możliwości ich uwzględniania w całości- jako zgodnych z interesem konsumenta.

Dodaj komentarz